Forum for European Journalism Students Latvija

23:50 FEJS 0 RAKSTA~Please scroll down for English~

FEJS Latvija ir nevalstiska bezpeļņas organizācija (biedrība), kas veicina informācijas apmaiņu un kontaktus starp žurnālistikā ieinteresētiem jauniešiem, žurnālistikas studentiem un profesionāļiem un citiem interesentiem. Kopš 2008. gada biedrība darbojas kā nacionāla organizācija un daļa no Forum for European Journalism Students Eiropas tīkla. Kopš 2011. gada jūlija FEJS Latvija ir lielākās Eiropas jauno žurnālistu asociācijas European Youth Press (apvieno 24 jauniešu mediju organizācijas visā Eiropā) dalīborganizācija. FEJS Latvija ar savu darbību veicinājusi izpratni par galvenajām tendencēm un problēmām Latvijas medijos un rosinājusi žurnālistikas studentus un jaunos žurnālistus aktīvi piedalīties pilsoniskas sabiedrības veidošanā, veicinot neatkarīgu un ētisku žurnālistiku.

FEJS Latvija apvieno žurnālistikas studentus un absolventus no trijām Latvijas augstskolām (LU, ViA, RSU) vecumā no 19 līdz 25 gadiem. Biedrība regulāri organizē diskusijas ar Latvijas un ārzemju žurnālistiem par mediju attīstības tendencēm un jauno žurnālistu iekļūšanu darba tirgū, seminārus un darbnīcas (workshop), kuros dalībnieki apgūst un papildina žurnālistikas prasmes un tehniskās iemaņas, rakstu konkursus jauniešiem par aktuālām tēmām u.c. pasākumus.

FEJS Latvija ir platforma, kas sniedz iespēju jebkuram organizācijas biedram realizēt ar žurnālistiku un medijiem saistītas idejas un iniciatīvas nacionālā, Eiropas un starptautiskā līmenī. Organizācija strādā pie kontaktu attīstīšanas starp žurnālistikas studentiem un profesionālo vidi. FEJS Latvija informē par lokālām un starptautiskām žurnālistikas konferencēm, semināriem, apmācībām, konkursiem un prakses iespējām, publicējot informāciju mājas lapā un regulāri izsūtot jaunumus (newsletter) kontaktiem, kas pieteikušies tos saņemt pa epastu.

FEJS Latvija mērķi:

 • Uzlabot Latvijas žurnālistikas studentu un jauno žurnālistu profesionālās iemaņas.
  Veidot kontaktu starp žurnālistikas studentiem un žurnālistu profesionālo vidi.
 • Veicināt publisku diskusiju par aktuālām žurnālistikas problēmām un žurnālistikas attīstības tendencēm.
 • Veidot starptautisku žurnālistu un žurnālistikas organizāciju sadarbības tīklu un veicināt Latvijas žurnālistikas studentu un jauno žurnālistu zināšanu un pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī.
 • Sniegt žurnālistikas studentiem un jaunajiem žurnālistiem iespēju realizēt žurnālistikas projektus lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
 • Rosināt žurnālistikas studentus un jaunos žurnālistus aktīvi piedalīties pilsoniskas sabiedrības veidošanā, veicinot neatkarīgu un ētisku žurnālistiku.

Strādājot pie šo mērķu īstenošanas FEJS Latvija sniedz iespēju jaunajiem žurnālistiem pilnveidot profesionālās iemaņas un gūt jaunas zināšanas un starptautisku pieredzi, tādējādi ilgermiņā uzlabojot žurnālistikas kvalitāti Latvijā.

Kontakti:
Epasts: info@fejs.lv
Facebook: FEJS Latvija

ENG

FEJS Latvija is a non-profit independent organization dedicated to the exchange of information and networking among young media makers, journalism students, professionals and citizens interested in journalism. It was created as a national organization of Forum for European Journalism Students (FEJS) in August 2008. Since July 2011 FEJS Latvija is a member organization of European Youth Press, a largest umbrella organization for young European media makers (unites 24 media related youth organizations in all Europa). FEJS Latvija has been active in many ways increasing awareness about main tendencies and problems in Latvian media and encouraging journalism students and media makers to take active part in civil society, promoting independent and ethical journalism.

FEJS Latvija unites journalism students and graduates in the age of 19 to 25 from three largest universities in Latvia (University of Latvia, Riga Stradins University and Vidzeme University of Applied Sciences). It organizes on regular basis discussions with Latvian and foreign journalists on latest media development tendencies and opportunities for young journalists to enter the labour market, seminars and workshops for acquiring new journalistic skills and competences, article competitions for young journalists and other media related events.

FEJS Latvija is a platform, that gives an opportunity for any member to realize journalism and media relevant ideas and initiatives on national, European and international level. FEJS Latvija works on developing contacts between journalism students and professional environment. It also promotes and informs about local and international journalism conferences, seminars, trainings, competitions and traineeships by publishing information on the website and sending regular newletter to the mailing list contacts.

FEJS Latvija aims at:
 • Improving professional skills of journalism students and young journalists.
 • Developing contact between journalism students and professional journalism environment.
 • Increasing awareness about journalism problems and development tendencies.
 • Developing international network of journalists and journalism related organizations and fostering exchange of knowledge and experience of Latvian journalism students and young journalists on international level.
 • Provide an opportunity for journalism students to implement journalism related projects on local, national and international level.
 • Encourage journalism students and young journalists actively participate in civil society, promoting independent and ethical journalism.

Working on these aims FEJS Latvija offers an opportunity for young journalists to develop their professional skills and get knew knowledge and international experience, thus improving journalism quality in Latvia on long term basis.

Concacts:
Email:
info@fejs.lv
Facebook: FEJS Latvija